Standard Weight Stainless Set

ตุ้มน้ำหนักทองเหลือง

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ

ตุ้มน้ำหนักเเสตนเลสทรงสี่เหลียม

ตุ้มน้ำหนักเเบบตะขอ

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เเบบสั่งทำ

ตะขอจับ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน 20 กก

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สามารถออกเเบบตามความต้องการใช้งาน

ตุ้มน้ำหนักเเสตนเลสทรงซ้อนชุด

ตุ้มน้ำหนักเเสตนเลสทรงซ้อนชุด

Slot Weight

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อเเบบพวงเสียบ ตะขอพร้อมฐาน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ตุ้มน้ำหนักพวงเสียบ

กล่องไม้สำหรับตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ

กล่องไม้สำหรับตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ

ตุ้มน้ำหนักทองเหลืองชุบ โครเมี่ยม

ตุ้มน้ำหนักทองเหลืองชุบ โครเมี่ยม

ตุ้มน้ำหนักแสตนเลสในเเต่ละชุด ตารางเทียบ Class ตุ้มน้ำหนัก